Szkolne dokumenty

Deklaracja dostępności

Strona internetowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego

w Siemianowicach Śląskich jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Po prawej stronie ekranu znajduje się niebieska ikona ze znaczkiem wózka inwalidzkiego, kliknięcie jej spowoduje wysunięcie opcji dostępności. Pozwalają one na tymczasową zmianę wyglądu strony, można:

 • zmienić rozmiar tekstu na stronie
 • zmienić kolorystykę lub kontrast strony
 • utworzyć negatyw
 • rozjaśnić tło
 • włączyć podkreślenia linków na stronie
 • zmienić czcionkę na stronie na bardziej czytelną

UWAGI I WNIOSKI

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor szkoły.

Każda osoba ma prawo:

 • zgłosić uwagi czy żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej części,
 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji w innej dostępnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony i miejsca na stronie, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji.

Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni a jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia po uprzednim poinformowaniu osoby zainteresowanej.

W związku z niedotrzymaniem terminów lub odmowę realizacji żądania zainteresowany  może złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Agata Krzysztofik

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Śniadeckiego

41-100 Siemianowice Śląskie

telefon: 32 228 21 47                                                          

adres email: sekretariat@sniadek.com

DOSTĘPCZOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego jest ogrodzony, na teren szkoły wchodzi się przez od ulicy Wyspiańskiego jednym wejściem.

Plac szkolny ma ogólnodostępne miejsca parkingowe,  bez oznaczonego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku wchodzi się schodami, bez udogodnień dla wózków inwalidzkich, zapewniamy jednak pomoc ze strony przeszkolonych pracowników obsługi.

Szkoła ma 5 kondygnacji (suteryna, parter i trzy pietra) połączonych ze sobą schodami których brzegi oznaczone są ostrzegawczymi pasami, brak  podjazdów, wind czy samootwierających się drzwi.

W budynku można poruszać się z psem asystującym czy psem przewodnikiem po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.

Na każdym piętrze budynku znajduje się plan ewakuacji w formie plakatu, są również oznaczone drogi ewakuacji. Nie ma komunikatów głosowych, oświetlenia w firmie listwy przypodłogowej czy pokoju oczekiwania na ewakuację. W razie zagrożenia pożarowego stosowany jest sygnał dźwiękowy – 3 razy krótki dzwonek.

W szkole jest ograniczona możliwość załatwienia spraw z udziałem osoby posługującej się językiem migowym, osoba zainteresowana powinna uprzedzić o tym fakcie na 7 dni wstecz.

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyspiańskiego 5, 41-100 Siemianowice Śląskie w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. „RODO”) jest administratorem Państwa danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyspiańskiego 5, 41-100 Siemianowice Śląskie jest Pan Piotr Żurowiec, kontakt mailowy: iod@komplex.info.pl

Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.):

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
 • przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – są to ustawy: o systemie oświaty, Prawo oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym (art. 9a) oraz akty wykonawcze do tych przepisów w tym: przyjęcia dziecka/ucznia do szkoły, realizacji zadań oświatowych, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka/ucznia w czasie pobytu w szkole (monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) jak i zabezpieczenia mienia szkoły, umożliwienia dziecku/uczniowi korzystania z pełnej oferty szkoły,
 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka/ucznia lub innych danych umieszczanych na stronie internetowej szkoły i facebooku szkoły oraz na stronach internetowych Miasta Siemianowice Śląskie w celu zaprezentowania osiągnięć uczniów, udziału w konkursach, zawodach sportowych, imprezach kulturalnych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz okres nauki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, a także z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 • Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 • Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz danych np. o rozwoju psychofizycznym i stanie zdrowia dzieci. Podanie niezbędnych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów).
 • Do Państwa danych ma dostęp placówka Medycyny Pracy w zakresie realizacji właściwej opieki zdrowotnej na podstawie podpisanej umowy powierzenia danych., Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia NNW oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa lub współpracujące ze szkołą na podstawie umów powierzenia danych.
 • Do Państwa danych ma dostęp firma VULCAN sp. z o.o. (ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław) na podstawie podpisanych umów powierzeń danych. Firma ta obsługuje nasze systemy informatyczne lub udostępnia nam narzędzia informatyczne.
 • Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia).
 • Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o:
 • dostęp do swoich danych,
 • sprostowanie danych,
 • ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z ustawą o systemie oświaty i wydanych do niej aktów prawnych, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się pod adres mailowy iod@komplex.info.pl lub korespondencję kierować na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyspiańskiego 5, 41-100 Siemianowice Śląskie

Skip to content