Rzecznik Praw Ucznia

FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA PEŁNI JAKUB BURZYK

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
(Gimnazjum nr 4 i I Liceum Ogólnokształcące im. J.Śniadeckiego)
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

REGULAMIN WYBORÓW  RZECZNIKA PRAW UCZNIA

§ 1
Wybory Rzecznika Praw Ucznia są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 

§ 2
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

§ 3
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia posiada   każdy uczeń danej klasy oraz członek rady pedagogicznej.

 

§ 4
Wybory Rzecznika Praw Ucznia odbywają się w terminie oraz miejscu ustalonym przez przedstawicieli SU w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

§ 5
Ogólnoszkolne wybory Rzecznika Praw Ucznia przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza.
W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą 2 przedstawiciele samorządów klas, którzy nie są kandydatami do sprawowania funkcji Rzecznika Praw Ucznia oraz 1 nauczyciel.

§ 6
Do obowiązków Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
a. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b. ogłoszenie nazwisk kandydatów,
c. przygotowanie wyborów,
d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
e. przeprowadzenie wyborów,
f. obliczenie głosów,
g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

§ 7
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
2. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
3. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje uczeń lub nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
4. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność
w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

 

§ 8
W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników wyborów kandydaci lub wyborcy mogą zgłaszać do komisji wyborczej skargi dotyczące przebiegu wyborów. Skargi powinny być złożone na piśmie oraz zawierać imię i nazwisko osoby składającej. Komisja w ciągu 2 dni roboczych rozpatruje skargi. W przypadku stwierdzenia rażących przepisów, które mogły znacząco wpłynąć na wynik wyborów, komisja po konsultacji z dyrekcją może uznać wybory za nieważne. Jeśli wszystkie skargi zostaną oddalone lub uznane za nieistotne dla wyników wyborów, wybory zostają uznane za ważne, a ich wyniki są wiążące.

§ 9
1. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora Szkoły lub Samorząd Uczniowski:
a. w przypadku łamania przez Rzecznika praw i regulaminów wewnętrznych
b. na wniosek Samorządu Uczniowskiego
c. na wniosek samego Rzecznika
2. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa rok.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
Zarząd SU przeprowadza uzupełniające wybory powszechne.

 

ZADANIA I SPOSÓB DZIAŁANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

Z Rzecznikiem Praw Ucznia można się skontaktować codziennie podczas każdej długiej przerwy oraz podczas spotkań SU. Z Rzecznikiem możesz się również skontaktować drogą mailową i ustalić konkretny termin spotkania.

Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy:
przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole
egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów
uczestniczenie w radach pedagogicznych z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia dokonywanie analizy i oceny znajomości przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami zajmującymi się z działalnością na rzecz praw dziecka.

Sposób działania Rzecznika Praw Ucznia:

a) załatwianie indywidualnych skarg
b) sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole
c) udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom)
d) rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
e) rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli

Szkolny Rzecznik może:
a) rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie/konflikcie
b) rozmawiać i zasięgać rady pedagoga lub psychologa szkolnego
c) organizować konfrontacje wyjaśniające
d) uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia
e) wspierać działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-uczeń:
a) zapoznanie z opinią stron konfliktu
b) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
c) skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu
d) w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
e) ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrekcja szkoły.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:
a) zapoznanie z opinią stron konfliktu
b) podjęcie mediacji ze stronami
c) zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego
d) wystąpienie do dyrekcji szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:
a) przestrzeganie praw ucznia umieszczonych w Konwencji Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989  roku oraz Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 roku.
b) znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu oraz Konwencji Praw Dziecka
c) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich egzekwowania
d) podjęcie działań w przypadku naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych
e) udzielania pomocy uczniom i nauczycielom z ustalonym trybem postępowania
f) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach
g) składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczna i Samorządem Uczniowskim.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Drukuj
  • email
  • Twitter
  • Wykop