Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

(GIMNAZJUM NR 4 i I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE)

Podstawa prawna:

 

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r.

(Dz. U. nr 67 poz. 329  z 1996r. z późniejszymi zmianami)

Nowelizacja Ustawy – 2 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i stanowi do niego załącznik.
 3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 2

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: Samorządy Klasowe i Samorząd Uczniowski.
 2. Samorządy Klasowe liczą po 3 osoby.
 3. Samorząd Uczniowski liczy 3 osoby.
 4. Kadencja Rad Klasowych trwa 1 rok.
 5. Kadencja Samorządu trwa 1 rok.

 

III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§ 3

 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z Dyrektorem
 5. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
 6. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej 

  2.  Ponadto Samorząd Uczniowski:

  a. opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki

  b. opiniuje   szczegółowe   warunki  i  sposób   oceniania  osiągnięć  edukacyjnych i zachowania oraz system nagradzania i karania

  c. może opiniować ocenę pracy nauczyciela

  d. sporządza  wniosek  o  przyznanie  stypendium  Prezesa  Rady  Ministrów uczniom, spełniającym określone warunki

   

   

  IV. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego

  § 4

 1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.
 2. Wybory do Samorządu Klasowego odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.
 3. Wybory Samorządu Szkolnego są powszechne, równe i tajne.
 4. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
 5. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Dyrektora Szkoły oraz Samorządy Klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym. Samorządy Klasowe ustalają również termin, tryb i zasady przeprowadzenia wyborów Samorządu i zostaje on podany do ogólnej wiadomości.
 6. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Samorządu.
 7. Samorząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 

V. Kompetencje władz Zarządu

§ 5

 1. Przewodniczący Samorządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz.
 2. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Zarządu. 

  VI. Posiedzenia Zarządu

  § 6

 1. Posiedzenia Samorządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem pracy Samorządu.
 2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Samorządu poza ustalonym harmonogramem, powiadamiając członków Samorządu co najmniej 7 dni przed terminem spotkania.
 3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Samorządu w trybie pilnym bez przestrzegania 7-dniowego terminu.
 4. Posiedzenia Samorządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy i  na wniosek Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej lub Rady Rodziców.
 5. W posiedzeniach Samorządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Samorządu.
 6. Posiedzenia Samorządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu (quorum).
 7. Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń Zarządu.
 8. Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków Samorządu ma prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi.
 9. Każdy protokół musi być podpisany przez członków Samorządu.

 

VII. Tryb podejmowania uchwał

§ 7

 1. Uchwały Samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków Samorządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.
 3. Uchwały Samorządu są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 4. Opinie Samorządu wymienione w paragrafie 3 pkt 2 uzgadniane są w drodze głosowania i w trybie głosowania , jak przy podejmowaniu uchwał.
 5. Samorząd dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród członków Rady Pedagogicznej szkoły.
 6. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata i uczestniczy on w posiedzeniach Zarządu na prawach członka Samorządu.

VIII. Prawa i obowiązki członków Zarządu

§ 8

 1. Członkowie Samorządu mają prawo do:
 1. wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat
 2. głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Samorząd
 1. Członkowie  Samorządu  mają  obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Samorządu.

 

IX. Postanowienia końcowe

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Twitter
 • Wykop