Ordynacja Wyborcza

REGULAMIN WYBORÓW

PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

(Gimnazjum nr 4 i I Liceum Ogólnokształcące im. J.Śniadeckiego)

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 • 1

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku we wrześniu lub październiku. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 

 • 2

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

 • 3

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 1. stałego członka Zarządu SU–posiada uczeń zgłoszony przez przedstawicieli samorządów klasowych lub innych uczniów szkoły oraz wyraził zgodę na kandydowanie,
 2. Przedstawiciela Samorządu Klasowego–posiada każdy uczeń danej klasy,
 3. Opiekuna SU–posiada każdy członek rady pedagogicznej.

 

 • 4

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

 

 • 5

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.

 

 • 6

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 1-2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 2. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 1-2 tydzień przed terminem wyborów,
 3. przygotowanie wyborów,
 4. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
 5. przeprowadzenie wyborów,
 6. obliczenie głosów,
 7. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

 • 7

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1.Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1-2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą tj:

 1. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
 2. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
 3. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
 4. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 3 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.
 5. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
 6. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
 7. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

 

 • 8
 1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:
 2. rezygnacji,
 3. końca kadencji,
 4. po ukończeniu nauki w szkole.
 5. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
 6. rezygnacji,
 7. końca kadencji,
 8. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
 9. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
 10. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego–samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
 11. w miejsce stałych członków Zarządu SU – Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
 12. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU–na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
 13. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU–Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.
 • 9
 1. Zmiany w regulaminie ordynacji wyborczej można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Twitter
 • Wykop